الکترو موتور های جریان متناوب AC

Asynchronous Squirrel Cage نوع الکتروموتور
160kW Up to 1000kW محدوده توان
3 – 3/3 – 6 – 6/3 – 6/6 - 11 ولتاژ ( کیلو ولت )
50 Hz فرکانس نامی
2 Pole – 4Pole – 6 Pole تعداد قطب
IP 55 حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
F/B کلاس عایقی
S1 سرویس فاکتور
-20 to +55 ˚C دمای محیط
IMB3 – IMV1 – IMB35 روشهای نصب
Y نحوه اتصال
Space Heater
Winding RTD
Bearing RTD
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
IEC 60034 استاندارد

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC411

الکتروموتور IC411

امکان سفارشی سازی و تغییر در مشخصات استاندارد بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC511

الکتروموتور IC511

امکان سفارشی سازی و تغییر در مشخصات استاندارد بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.

Asynchronous Squirrel Cage
Asynchronous Wounded Rotor
نوع الکتروموتور
500kW Up to 5000kW محدوده توان
3 – 3/3 – 6 – 6/3 – 6/6 - 11 ولتاژ ( کیلو ولت )
50 Hz فرکانس نامی
2Pole – 4Pole – 6 Pole – 8 Pole تعداد قطب
IP 55 حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
F/B کلاس عایقی
S1 سرویس فاکتور
-20 to +55 ˚C دمای محیط
IMB3 – IMV1 روشهای نصب
Y نحوه اتصال
Space Heater
Winding RTD
Bearing RTD
Vibration Sensor
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
IEC 60034 استاندارد
Asynchronous Squirrel Cage
Asynchronous Wounded Rotor
نوع الکتروموتور
500kW Up to 10000kW محدوده توان
3 – 3/3 – 6 – 6/3 – 6/6 - 11 ولتاژ ( کیلو ولت )
50 Hz فرکانس نامی
2Pole – 4Pole – 6 Pole – 8 Pole تعداد قطب
IP 55 حداقل درجه حفاظت بدنه و ترمینال باکس
F/B کلاس عایقی
S1 سرویس فاکتور
-20 to +55 ˚C دمای محیط
IMB3 – IMV1 روشهای نصب
Y نحوه اتصال
Space Heater
Winding RTD
Bearing RTD
Vibration Sensor
ابزار دقیق و تجهیزات جانبی
IEC 60034 استاندارد

مشخصات الکتروموتور فشار متوسط و فشار قوی IC611

الکتروموتور IC611

امکان سفارشی سازی و تغییر در مشخصات استاندارد بنابر درخواست مشتری امکان پذیر است.